Ad
Ad
Ad
Prawo

Wszystko co musisz wiedzieć o warunkach zabudowy

Pinterest LinkedIn Tumblr

Budowa domu to trudne zadanie, które wymaga wielu przygotowań i jest formalne. Jeśli posiadasz już działkę lub rozważasz jej zakup, najlepiej skontaktować się z odpowiednim biurem, aby dowiedzieć się o inwestycjach w okolicy. Decyzja o warunkach zabudowy rozwieje wiele Twoich wątpliwości, także tych związanych z ustaleniem, jaki dom możesz postawić na działce. Przydaje się również, gdy szukasz strony internetowej, na której możesz zbudować swój wymarzony dom. Zobacz, czym są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czym są warunki zabudowy?

Najpierw wyjaśnijmy, jakie są warunki budowy. W skrócie jest to dokument określający zasady, według których daną fabułę można zagospodarować. Znajdziesz tam informacje, czy na danej działce można wybudować dom jednorodzinny itp., a jeśli tak, to jakie wymagania powinien on spełniać, jak np. powierzchnia czy liczba pięter. Warunki zabudowy, zwane potocznie WZ-tka, przybierają formę decyzji podejmowanych przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Zgodnie z przepisami inwestorzy muszą wystąpić o ustalenie warunków zabudowy w przypadku, gdy dana działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Zasadniczo chodzi o warunki zabudowy, ale rzeczywista oficjalna nazwa tego dokumentu to: „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w żaden sposób nie przyznają wnioskodawcom praw do terenu. Z drugiej strony prawa własności i prawa osób trzecich nie są naruszane. W praktyce często zdarza się, że osoby chcące kupić działkę budowlaną ubiegają się o decyzję o warunkach zabudowy, a wtedy kupują działkę tylko wtedy, gdy ta decyzja dopuszcza możliwość budowy danego domu.

Warunki zabudowy – jak je uzyskać?

Decyzje o warunkach zabudowy podejmują gminy z samorządem oraz gminy lub urzędy miast. Na zlecenie Urzędu architekt z uprawnieniami architektonicznymi lub inny projektant posiadający odpowiednie uprawnienia najpierw sporządza analizę otoczenia, a następnie na podstawie tej analizy i wniosku inwestora przygotowuje decyzję o warunkach zabudowy. Urząd najpierw przesyła projekt decyzji o warunkach zabudowy i daje stronom 14 dni na zgłoszenie uwag. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z dokumentem i w razie potrzeby napisać do urzędu z prośbą o zmiany.

Kto wydaje wniosek o warunki zabudowy i ile to kosztuje?

Wniosek wydaje odpowiedni geograficznie urząd gminy (wójt/burmistrz/prezydent). W przypadku lokalizacji terenu na obszarze kilku gmin, odpowiedni będzie wójt/burmistrz/prezydent na którego terytorium znajduje się największa część wnioskowanego terenu.

Decyzję o Warunkach Zabudowy urząd wydaje bezpłatnie – właścicielowi działki. Dla pozostałych wnioskodawców – koszt uzyskania decyzji o WZ wynosi obecnie 107 zł, zaś kosz przeniesienia warunków na nowego wnioskodawcę: 56 zł. Opłatę należy wnieść przelewem na konto urzędu lub w kasie na miejscu.

Po złożeniu wniosku urząd ma w terminie miesiąca wydać odpowiednią decyzję. W przypadku spraw skomplikowanych, termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Krótszy termin przewidziano w przypadku domów do 70 m2 – jeżeli taki metraż domu wynika z wniosku o wz, urząd zobowiązany jest rozpatrzeć go w ciągu 21 dni.

Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy jest niezbędna?

Warunki zabudowy to podstawowe dokumenty pozwalające na uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak nie zawsze jest to konieczne. Informacje początkowe dotyczące zagospodarowania terenu, sposobu zagospodarowania terenu czy warunków zagospodarowania terenu można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla danej gminy, w której położona jest nieruchomość. W związku z tym decyzja o warunkach zabudowy jest konieczna tylko w przypadku, gdy dana gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zainteresowania inwestora (faktycznie – dotyczy to większości placów budów, zwłaszcza jeśli znajdują się one w obszarze podmiejskim) . Warto wspomnieć, że zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym warunki zabudowy są również wymagane w przypadku jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu, budowie lub innych pracach budowlanych. Oznacza to, że prace nie objęte procesem pozwolenia na budowę mogą również wymagać pozwolenia na budowę, jeżeli teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Co należy złożyć razem z wnioskiem o warunki zabudowy?

W celu uzyskania warunków do rozwoju należy najpierw przygotować wniosek. W większości przypadków można go pobrać ze strony internetowej, można wniosek pobrać tu, urzędu administracyjnego danej nieruchomości i można go wypełnić samodzielnie, zwłaszcza gdy w grę wchodzą proste, nieskomplikowane obiekty. 

W celu pomyślnego złożenia wniosku należy dołączyć:

  • Określić granice obszaru objętego wnioskiem, przedstawione na egzemplarzu mapy zasadniczej lub w przypadku braku wniosku na egzemplarzu mapy katastralnej, przyjętej jako państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym wnioskiem oraz podlega tej inwestycji Obszar wpływów, w stosunku 1:500 lub 1:1000, związany jest również z inwestycją liniową w stosunku 1:2000. 
  • Charakterystyka inwestycji, w tym: – identyfikacja potrzeb na wodę, energię i sposoby oczyszczania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej i w razie potrzeby metod oczyszczania ścieków, w tym przeznaczenia i gabarytów budynków do zaprojektowania, przedstawione w formie opisowej i graficznej, – określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych opisujących jej oddziaływanie na środowisko, – upoważnienie (pismo upoważniające) do działania w imieniu innej osoby lub firmy lub instytucji w przypadku akcji.

Jak oprotestować decyzję o warunkach zabudowy?

W przypadku, gdy teren inwestycji planistyczno-budowlanej nie ma zastosowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), należy wydać decyzję o warunkach zabudowy. W zasadzie decyzja polega na ustaleniu, co można wybudować na nieruchomości. Planowane obiekty będą podobne do sąsiednich budynków. Tyle w teorii. W praktyce jednak często zdarza się, że planowana inwestycja przekracza parametry sąsiednich budynków, dla których władze zapewniają warunki zabudowy.

Odwrotna sytuacja może mieć również miejsce, gdy władze nie będą chciały podjąć pozytywnej decyzji, choć w sąsiedztwie nieruchomości jest to dozwolone. Następnie wydaje negatywną decyzję o podziale. Brak decyzji oznacza brak inwestycji. Odwołania to dobry pomysł w obu przypadkach. Odwołania są składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji, do organu wyższego szczebla – Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Instytucja I instancji powinna przekazać nasze odwołanie wraz z kompletem dokumentów procesowych.

Odwołanie składamy w jednym egzemplarzu. Termin: 14 dni od otrzymania decyzji. Terminy rozpoczynają się następnego dnia po otrzymaniu decyzji pocztą lub następnego dnia do urzędu. Co ważne, gdy zrzekamy się prawa do odwołania, nie możemy się odwołać.