Ad
Ad
Ad

Warunki zabudowy

Zgodnie z art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie warunków zabudowy jest możliwe jedynie wtedy, gdy działka ma:
– dobre sąsiedztwo, czyli co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
– dostęp do drogi publicznej – może być bezpośredni albo prowadzący przez drogę dojazdową – bądź służebność drogową ustanowioną na innej działce;
– odpowiednie uzbrojenie – musi istnieć albo być już zaprojektowana miejscowa sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna itp. (ten warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
– możliwość odrolnienia – czyli działka nie wymaga uzyskania ministerialnej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele zabudowy.


Uwaga! Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy może być zawieszone maksymalnie na dziewięć miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o ich ustalenie), jeśli gmina opracowuje dla terenu, na
którym leży działka, plan miejscowy. Postępowanie zostanie z powrotem podjęte, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia plan miejscowy nie zostanie uchwalony.
Decyzja o warunkach zabudowy wygasa, gdy dla terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.