Ad
Ad
Ad
Prawo

Charakterystyka wniosku o pozwolenie na budowę

Pinterest LinkedIn Tumblr

Dla osoby, która dopiero po raz pierwszy decyduję się na budowę domu jednorodzinnego na działce samo uzyskanie pozwolenia na budowę może wydawać się procesem niezwykle skomplikowanym i co za tym idzie czasochłonnym. Nic bardziej mylnego, bowiem w rzeczywistości spełnienie wszelkich formalności związanych z tym aspektem życia nie jest ani trochę uciążliwą, czy trudną do zrealizowania kwestią. Należy jednak pamiętać, że w całym tym procesie istotną rolę odgrywa sam projektant i to właśnie on ma na celu wspomaganie nas w kompletowaniu niezbędnych dokumentów 

Czym tak właściwie jest pozwolenie na budowę?

Jest to nic innego jak specjalistyczna decyzja o charakterze administracyjnym, która swoją jurysdykcją zezwala na rozpoczęcie, a także swobodne prowadzenie budowy danego obiektu, tudzież wykonywanie robót budowlanych mających na celu zrealizowanie zupełnie innej idei, aniżeli budowa jakiegokolwiek budynku. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, iż uzyskanie tego typu pozwolenia nie we wszystkich przypadkach jest kwestią niezbędną, bowiem istnieją sytuacje, gdy wystarczy samo zgłoszenie zamiaru podjęcia robót budowlanych. 

W jaki sposób składa się wniosek o pozwolenie na budowę i jak wygląda kwestia jego rozpatrzenia?

Należy go zanieść do wydziału urbanistyki, lub architektury znajdującego się we właściwym względem miejsca podjęcia budowy urzędzie. Wedle przepisów obowiązujących w prawie budowlanym organem zobowiązanym do wydania decyzji jest starosta powiatowy, albo prezydent miasta na prawach powiatu. W przypadku odmowy organu pierwszej instancji i złożenia odwołania przez stronę zainteresowaną jednostką wydającą decyzję zostaje wojewoda, albo Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jest ona podejmowana w oparciu o zgodności pomiędzy projektem zagospodarowania działki, tudzież terenu, a samym projektem o architektoniczno-budowalnym i kompletność złożonego przez powód wniosku. 

Jakie dokumenty są niezbędne w przypadku pozwolenia na budowę?

Słowem wstępu są one ściśle określone przez normy prawce zawarte w prawie budowlanym. Obecnie dokumentacja powinna się składać między innymi z wniosku o pozwolenie na budowę, który jest formalnym pismem dostępnym do swobodnego pobrania na stronach należących do rządu, oraz dokumentacji o charakterze projektowym, czyli zbioru specjalistycznych papierów mających na celu określenie przedmiotu złożonego zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowę. Zaliczamy do nich przede wszystkim projekt architektoniczno-budowlany w zakresie pokrywającym dokładnie zdefiniowaną specyfikę robót budowlanych, projekt techniczny, projekt dotyczący zagospodarowania działki, oraz projekt wykonawczy. Ponadto powinno się także znaleźć oświadczenie potwierdzające posiadanie prawa do dysponowania gruntem z przeznaczeniem na cele budowlane, czy ewentualne inne uzgodnienia.

Ile czasu czeka się na pozwolenie na budowę?

Według norm prawa budowlanego organ na samo rozpatrzenie wniosku, a także wydanie późniejszej decyzji ma ponad 65 dni co jest nie oszukujmy się dość sporym okresem czasu. Oczekujący mogą dostać jednak w skrajnych przypadkach pewną formę rekompensaty, bowiem za każdy kolejny dzień zwłoki organowi decyzyjnemu jest naliczana kara pieniężna w postaci 500 złotych. Termin 65 dni może jednak ulec wydłużeniu, zwłaszcza w przypadku sytuacji za które bezpośrednio odpowiada sam inwestor. Zawieszenie postępowania, a co za tym idzie przedłużenie go może także mieć miejsce z przyczyn kompletnie niezależnych od samego urzędu do których zaliczamy między innymi pojawienie się odwołań od sąsiadów, które muszą zostać rozpatrzone jako pierwsze. Może jednak dojść do faktu, że organ decyzyjny niestety rozpatrzy negatywnie wniosek. W związku z tym faktem warto wspomnieć o tym, że w przypadku odrzucenia wniosków pozwolenie na budowę wnioskodawca ma dokładnie 2 tygodnie od dnia otrzymania negatywnej decyzji na złożenie odwołania, które musi zostać złożone do organu wyższego rzędu, który ma ponownie 65 dni na wydanie decyzji. 

Jaki jest koszt pozwolenia na budowę?

Warto w tym miejscu podkreślić, iż samo uzyskanie pozwolenia na budowę jest w pełni bezpłatną kwestią. Z niewielkimi opłatami rangi urzędowej wiąże się jednak złożenie zaświadczenia o pełnomocnictwie, którego koszt wynosi 17 złotych. Wniesienie należności jest ponadto także konieczne w sytuacjach, gdy wnioskodawcy występują o pisemne zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez nich prawa do zabudowy. Do potencjalnych kosztów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaliczamy co więcej zobowiązanie związane z zatwierdzeniem projektu zagospodarowania działki, lub terenu o wartości 47 złotych, a także ewentualny koszt powiązany z przeniesieniem decyzji o pozwoleniu na budowę, czy decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót o charakterze czysto budowlanym na rzecz innego podmiotu. W tym przypadku wynosi on równo 90 złotych.

Jakie obiekty obowiązkowo wymagają uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie budowy?

W świetle artykułu 29 ustępu 1 i 2 ustawy o Prawie budowlanym pozwolenia nie wymagają wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, w których przypadku obszar oddziaływania mieści się w granicy działki, lub działek na których zostały one zaprojektowane i budynki wolnostojące, nie więcej aniżeli dwukondygnacyjne o przeznaczeniu mieszkalnym o powierzchni  wynoszącej do 70 metrów kwadratowych, których obszar bezpośredniego oddziaływania mieści się w pełni tylko i wyłącznie na działce, tudzież na działkach, na których zostały zaprojektowane, a proces budowy jest prowadzony tylko i wyłącznie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych samego inwestora. W innych przypadkach niestety pozwolenie na przeprowadzenie budowy jest w pełni wymagane.

Jaki okres czasu obowiązuje pozwolenie na budowę?

Przede wszystkim należy wiedzieć o tym, że wydanie zgody przez organ decyzyjny zdecydowanie nie jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia samych prac budowlanych. Wynika to bowiem z tego, iż po jej wydaniu należy poczekać dokładnie 14 dni na jej kompletne uprawomocnienie przez co dopiero po upływie tego czasu będzie możliwe rozpoczęcie różnego rodzaju prac na działce. Sama zgoda jest ważna przez ponad 3 lata. Potem traci ona swoją ważność przez co wszelkie formalności trzeba będzie koniecznie załatwiać od nowa. Ma to także swoje zastosowanie w przypadku sytuacji, gdy dojdzie do przerwania prac na 3 lata, lub dłużej. Nie zostaje ono jednak odnotowane automatycznie, ponieważ dzieje się to jednak pod sam koniec całego procesu budowy.